Sumie bokashino hino kuredokini
Nakuka uno tori nageki bushi
Kagewo hikizuri tabiyuku miniwa
Kokoro bososaga E ..... nawo tsunoru
AA AA ..... A ~.....
Kokowa Kitaguni Echizen Misakiyo

Kazeno kirigishi utsumuki gachini
Kaoru Echizen hana suisen
Kitano on´nano namidaga itsuka
Hanani sugatawo E ..... kaetatoka
AA AA ..... A ~.....
Kokowa Kitaguni Echizen Misakiyo

Kisetsu hazureno ayayuki tsuite
Shibuke todoroke Nihon kai
Ushiro gami hiku hito koishisawo
Arai nagashite E .....shimaumade
AA AA..... A ~.....
Kokowa Kitaguni Echizen Misakiyo