Im haita kan, haiti mevakeshet od siman
Im haita kan, haiti menasa le kabel od zman

Tachzor elay!
Ata shoov ne'elam
Bekoolam ata pogea venogea
Gam oti ata lokeach
El olam shelo hozrim misham
Beyn koolam ata yodea
Sheoti ata shomea, venirdam

Haiti notenet lecha
Et kol ha'olam
Kol ha'olam

Im haita kan, haiti shoelet lean
Ata lokeach et ha'ahava mikan

Tachzor elay!
Tachzor elay!

Ata shoov ne'elam
Bekoolam ata pogea venogea
Gam oti ata lokeach
El olam shelo hozrim misham
Beyn koolam ata yodea
Sheoti ata shomea, venirdam

Video erróneo?