musume juuhachi kuchibeni sasedo
watasha samishii sendou musume
tsubame kurunoni tayorimo nakute
miruwa ayamenoyou hanabakari

omoisometawa kashimano matsuri
omae yukatede watashiwa shimada
matsuridaikoni robyoushiawase
koida anoyonoyou amano gawa

kanega narimasu itakono sorade
tsukini kuboeno juuninohashiwo
koide modoredo wakareta hitoto
mizuno nagarewa you kaeryasenu