Sebun sebun sebun sebun

Sebun sebun sebun!
Sebun sebun sebun!
Haruka na hoshi ga furusato ga
Urutorasebun faitaa sebun
Urutorasebun sebun sebun
Susume! gniga no hatemademo
Urutora ai de spaaku!

Sebun sebun sebun!
Sebun sebun sebun!
Moroboshi dan no na wo karite
Urutorasebun hiirou sebun
Urutorasebun sebun sebun
Taose! hi wo haku daikaijyuu
Urutora biimu de storaiku!

Sebun sebun sebun!
Sebun sebun sebun!
Mirakuruman no nanbaa da
Urutorasebun eesu da sebun
Urutorasebun sebun sebun
Mamore! bokura no shiwase wo
Urutora hooku de atakku!

Video erróneo?