Przyznam siê, ¿e ju¿ wiem, jaki naprawdê jesteœ.
Tak ju¿ wiem!
Nie potrafisz obdarzyæ mi³oœci¹ siebie, ani mnie!
Przyznam siê, ¿e wiedzia³am o jej istnieniu
dawno ju¿!
Pozwoli³am byœ myœla³, ¿e ja nie wiem o was nic!

Wczoraj z ni¹, dzisiaj ze mn¹ jesteœ i mówisz,
¿e kochasz mnie!
I przysiêgasz na ca³e swoje marne ¿ycie,
¿e tak jest!
Kiedyœ jeszcze wierzy³am, mo¿esz siê zmieniæ
i ze mn¹ byæ!
By³am g³upia, naiwna
teraz wiem, myli³am siê.

Ok³ama³eœ mnie, zemszczê siê,
dobrze o tym wiesz.
Zdradzi³eœ mnie, teraz ja bêdê raniæ Ciê.
Poczujesz gorzki smak,
poczujesz ten sam ból.
Zdradzi³eœ mnie, teraz ja bêdê raniæ Ciê....

Nic nie warte s³owa sk³adane przed Bogiem w dniu œlubu
i nic nie warty skrawek papieru z podpisem Twoim i mym
Nic nie warte noce spêdzone we dwoje, nie warte nic!
Powiedz, czy nasze dzieci by³yby nie warte, nie warte nic?!!

Ok³ama³eœ mnie, zemszczê siê,
dobrze o tym wiesz.
Zdradzi³eœ mnie, teraz ja bêdê raniæ Ciê.
Poczujesz gorzki smak,
poczujesz ten sam ból.
Zdradzi³eœ mnie, teraz ja bêdê raniæ Ciê....

Nie warte nic,
Nie warte nic!
Nie!

Video erróneo?