'Nuair a théid mi chon na féill
Bidh a' chailleach as mo dhéidh
Casadaich am beul a cléibh
'S fheudar dhomb bhith suidhe rithe

'S fheudar dhomb bhith suidhe, suidhe
'S fheudar dhomb bhith suidhe rithe
'S fheudar dhomb bhith suidhe, suidhe
'S fheudar dhomb bhith suidhe rithe

Thig mi dhachaidh on bhuain
Bhithinn gu h-airsnealach fuar
Gheibhinn dhan a' phròs fhuar
Làn na coiseduibhe dheth

Làn na coiseduibhe, duibhe
Làn na coiseduibhe dheth
Làn na coiseduibhe, duibhe
Làn na coiseduibhe dheth

Thiginn dachaidh on chrann
Bhithinn gu h-airsnealach fann
Chithinn a' rud nach biodh ann
Sambla 's I 'na suidhe rium

Sambla 's I 'na suidhe, suidhe
Sambla 's I 'na suidhe rium
Sambla 's I 'na suidhe, suidhe
Sambla 's I 'na suidhe rium

Thiginn dachaidh on nì
Bhithinn gu h-airsnealach sgìth
Dheaghainn a laighe liom fhin
Shìn I 'cnamhan dubha rium

Shìn I 'cnamhan dubha, dubha
Shìn I 'cnamhan dubha rium
Shìn I 'cnamhan dubha, dubha
Shìn I 'cnamhan dubha rium

Mìle beannachd aig an eug
'S iomadh fear dhan d' rinn e feum
Thug e leis mo chailleach fhéin
'S éibhinn liom gun d' shiubhail I

'S éibhinn liom gun d' shiubhail, shiubhail
'S éibhinn liom gun d' shiubhail I
'S éibhinn liom gun d' shiubhail, shiubhail
'S éibhinn liom gun d' shiubhail I...

Video erróneo?